Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XVII Sesja w dniu 8 lipca 2020, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5. Zarzadza się możliwość zdalnego trybu obradowania przez Radnych.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:07
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 24.06.2020 r.13:08
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.13:18
5.
Interpelacje radnych.13:24
6.
Zapytania i wnioski radnych.13:27
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.13:29
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy.13:31
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.14:39
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.14:41
Załączniki
10Głosowanie
11.
Informacje i sprawy różne.14:48
12.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.14:57
13.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.14:58
14.
Zamknięcie sesji.