Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XX Sesja w dniu 29 czerwca 2020, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 283 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 284 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 288 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 285 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej ciągiem pieszo- rowerowym, wzdłuż Zagórskiej Strugi, położonej w Rumi, w rejonie ul. Mickiewicza. Druk Nr 286 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2020. Druk Nr 287 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Druk Nr 289 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.a)
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 290 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady.
10.
Zakończenie obrad sesji.