Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
XXIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2020, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
OR.0003.24.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
4.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o skutkach finansowych dla gminy w związku z COVID 19.
5.
Wolne wnioski i informacje.
6.
Interpelacje i zapytania radnych.
7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wnioskow i petycji
c)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Załączniki
Głosowanie
d)
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,
e)
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
g)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
h)
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego koordynacji i zarządzania w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”,
i)
ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”,
j)
zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok,
k)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Dęba".
l)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8.
Zamknięcie obrad.