Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXVII Sesja w dniu 27 grudnia 2016, godz. 13:00
RGK.0002.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Biale Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024;
3)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
4)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
5)
zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych;
6)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota;
7)
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu;
8)
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;
9)
zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
10)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
11)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec;
12)
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
13)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota;
14)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
15)
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok;
a)
przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b)
opinia Komisji Budżetu i Finansów,
Załączniki
opinia Budzet 2017
c)
dyskusja,
d)
głosowanie nad uchwałą.
16)
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
a)
przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
b)
opinia Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki
opinia WPF
c)
dyskusja
d)
głosowanie nad uchwałą.
17)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok;
18)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
10.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Wolne wnioski i zapytania.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XXVII Sesji VII Kadencji.