Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXIX Sesja w dniu 28 grudnia 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.13.2016

Dyskusja

1.
Część I - robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 28
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej:
Załączniki
sesja grudzień
a)
z wykonania przetargów,
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
grudzien 2016
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
Załączniki
grudzien2016
d)
z działalności Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017.
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,
c)
nadania nazwy rondu w miejscowości Gądki,
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej, obręb geodezyjny Dziećmierowo, gmina Kórnik,
e)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik,
f)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
g)
uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu łącznika ekologicznego
h)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4, gmina Kórnik,
i)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik,
j)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 53/49 i 53/55, obręb Żerniki, gmina Kórnik,
k)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik,
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Część II - budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2017-2022) oraz projektu budżetu dla Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu na temat projektu WPF oraz budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok,
Załączniki
budzetdeficytwpf
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów nt. budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok,
Załączniki
wnioski Komisji
d)
dyskusja nad projektem budżetu oraz WPF-u,
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2022,
f)
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok.
10.
Wolne głosy i wnioski.
11.
Zakończenie sesji.16:24