Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
17 Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2020, godz.10.00 w dniu 25 czerwca 2020, godz. 10:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. ( 28.05. 2020 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Raport o stanie Gminy Chojna za 2019 rok:
a)
przedstawienie raportu
b)
debata nad raportem
c)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna wotum zaufania. Druk nr 1/XX/2020
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2019 rok. Druk nr 2/XX/2020
a)
opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2019 rok
c)
przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2019 rok
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Druk nr 4/XX/2020
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. Druk nr 5/XX/2020
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. Druk nr 6/XX/2020
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna. Druk nr 7/XX/2020
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Chojna za wyniki w nauce, osiagnięcia sportowe, twórczość artystyczną i społeczną dla dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Chojna. Druk nr 8/XX/2020
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 20019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Druk nr 9/XX/2020
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę. Druk nr 10/XX/2020
13.
Wolne wnioski.
14.
Zamknięcie obrad.