Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
IV Sesja w dniu 28 grudnia 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1 - ratusz bniński
SE-BRM.0002.14.2018

Dyskusja

1.
Część I - robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:11
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:12
Załączniki
protokol-3
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej:
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:41
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok
b)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
c)
ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
d)
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
e)
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
f)
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
g)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok
h)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok niewygasających z upływem roku budżetowego
i)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
j)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I
k)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik
l)
przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie.
m)
propozycja wprowadzenia - powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”.
n)
propozycja wprowadzenia - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.16:02
10.
Część II - budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2019-2027) oraz projektu budżetu dla Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu na temat projektu WPF oraz budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok,
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów nt. budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok,17:28
Załączniki
opinia Komisji
d)
dyskusja nad projektem budżetu oraz WPF,
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027,
f)
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok,
g)
rozpatrzenie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu18:39
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.
Zakończenie sesji.19:07