Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
V Sesja w dniu 4 stycznia 2019, godz. 14:30, w sali sesyjnej Rady Miasta Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1 (budynek B)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad V sesji Rady Miasta Józefowa.14:43
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:43
3.
Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.14:43
4.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2019 rok:15:08
a)
odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
Załączniki
opinia RIO
c)
odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej;
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
e)
głosowanie.
5.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.15:09
6.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2019 r.15:14
7.
Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2019. 15:26
8.
Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2019 rok.
9.
Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów".15:29
10.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie.15:32
11.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.15:38
12.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:40
13.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:41
14.
Wolne wnioski.16:04
15.
Zakończenie obrad V sesji Rady Miasta Józefowa.16:04