Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Wejherowa / Radni - Sesja
13 Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 24 września 2019, godz. 08:30, w sali narad nr 11 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Plac Jakluba Wejhera 8
WOO-SRM.0002.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.09:17
2.
Ewentualne zmiany do porządku obrad sesji.09:17
3.
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.09:17
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 - druk nr 154.10:24
5.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 155.10:24
6.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016 - druk nr 156.10:24
7.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 146.10:32
8.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości - druk nr 134.10:35
9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Jana Piepki" rondu położonemu przy ulicy 12 Marca, na zbiegu z ulicą Władysława Sikorskiego w Wejherowie - druk nr 144.10:55
10.
Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
a)
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - druk nr 149,11:10
b)
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - druk nr 150,11:10
c)
Wybór Komisji Skrutacyjnej,
d)
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023 - druk nr 151.11:38
11.
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 138.11:40
12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy - druk nr 142.11:41
13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego - druk nr 133.11:42
14.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu - druk nr 131.11:44
15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIl/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz. 2152) - druk nr 132.11:47
16.
Projekt uhwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIl/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 1182) - druk nr 152.11:47
17.
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A. - druk nr 136.11:48
18.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 135.11:59
19.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 137.12:14
20.
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej - druk nr 145.12:18
21.
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną - druk nr 143.12:23
22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXIV/398/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, zmienionej uchwałą Nr VIIk/XLV/534/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 r. - druk nr 140.12:24
23.
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodow i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodow i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - druk nr 141.12:25
24.
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa - druk nr 139.12:27
25.
Projekt uchwały o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 153.12:30
26.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocnyczym Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania - druk nr 147.12:32
27.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie - druk nr 130.12:35
28.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji - druk nr 148.12:38
29.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Spółka z o.o. za okres 01.01.2019 - 30.06.2019.12:47
30.
Zapytania do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Wejherowa za okres od 27 marca 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku.12:47
31.
Zapytania i wnioski.13:26
32.
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.13:56
33.
Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Miasta Wejherowa.13:57
34.
Zamknięcie obrad sesji.13:57