Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
VIII Sesja w dniu 24 czerwca 2019, godz. 10:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rumi za 2018 rok:
-
Raport o stanie miasta.
-
Debata.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi wotum zaufania za 2018 rok. Druk Nr 119 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
6.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2018 rok:
-
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2018 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
-
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2018 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Rumi wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2018 rok - Druk Nr 116 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2018 rok. Druk Nr 118 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od lipca 2018 roku do czerwca 2019 roku.
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od listopada 2018 roku do czerwca 2019 rok.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 112 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 113 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia w nauce. Druk Nr 108 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na organizację kształcenia specjalnego i sprawowania opieki. Druk Nr 110 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 109 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi. Druk Nr 117 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury. Druk Nr 114 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji pakietowego Projektu PPP w obszarze dróg publicznych w ramach działania prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Druk Nr 115 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku dla jednostki B, dla stref B4.MW,U1; B5.MW,U1; B6.MW,U1;B05.KDW; w rejonie ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera. Druk Nr 120 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni celem podwyższenia kapitału zakładowego. Druk Nr 121 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat, części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 122 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Św. Józefa). Druk Nr 123 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. B. Krzywoustego). Druk 124 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Mickiewicza). Druk Nr 125 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Tysiąclecia i Żwirki i Wigury). Druk Nr 136 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej. Druk Nr 126 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej. Druk Nr 127 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej. Druk Nr 128 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej. Druk Nr 129 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Świerkowej. Druk Nr 130 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Gdańskiej. Druk Nr 131 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Gdańskiej. Druk Nr 132 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, rejonie ul. Młyńskiej. Druk Nr 111 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
31a.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, z zastosowaniem bonifikaty. Druk Nr 137 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników . Druk Nr 133 wraz z autopoprawką- projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
33.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia inicjatywy na terenie miasta Rumi pn. „ RUMIA BEZ PLASTIKU ”. Druk Nr 134 - projekt uchwały przedkłada Klub Radnych „Ponad Podziałami”.
33a.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnym Rady Miejsiej Rumi. Druk Nr 135 - projekt uchwały przedkłada grupa Radnych.
34.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
35.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
36.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
37.
Zapytania i interpelacje.
38.
Zakończenie obrad sesji.