Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja IX Sesja w dniu 26 czerwca 2019, godz. 15:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.0002.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie IX sesji Rady Gminy Goleszów.15:02
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:03
3.
Zmiany w porządku obrad.15:04
4.
Wystąpienia zaproszonych gości.15:05
5.
Informacja dotycząca protokołu z VIII sesji Rady Gminy Goleszów.15:05
6.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.15:11
7.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.15:15
8.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi.15:21
9.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.15:25
10.
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Goleszów.15:27
11.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleszów za 2018 rok:
1)
Przedstawienie raportu;15:31
2)
Debata nad raportem;15:32
3)
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Goleszów za rok 2018 (projekt nr SA.0006.41.2019).15:33
12.
Podjęcie uchwał:
1)
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2018 (projekt nr SA.0006.42.2019);15:35
2)
Uchwała w sprawie absolutorium za 2018 rok (projekt nr SA.0006.43.2019);15:44
3)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2019 rok (projekt nr SA.0006.51.2019);15:46
4)
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (projekt nr SA.0006.52.2019);15:50
5)
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (projekt nr SA.0006.50.2019);15:52
6)
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Goleszów i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (projekt nr SA.0006.44.2019);15:54
7)
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr SA.0006.46.2019);15:56
8)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.24.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów (projekt nr SA.0006.47.2019);15:58
9)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/233/09 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów (projekt nr SA.0006.48.2019);16:01
10)
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów (projekt nr SA.0006.49.2019);16:03
11)
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów na II półrocze 2019 r. (projekt nr SA.0006.53.2019);16:05
12)
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Goleszów na II półrocze 2019 r. (projekt nr SA.0006.54.2019);16:06
13)
Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (projekt nr SA.0006.45.2019).16:15
13.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.16:16
14.
Pytania w sprawach bieżących.16:16
15.
Wolne wnioski.16:18
16.
Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Goleszów.16:18