Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXIV Sesja w dniu 9 czerwca 2020, godz. 16:00, w Kinie "Sokół" Plac Kościuszki 24
EO.O.0002.24.2020BK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
Załączniki
zwołanie sesji
3.
Przyjęcie protokołu z:
a)
z XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2019 r.
b)
z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r.
c)
z XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 stycznia 2020 r.
d)
z XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2020 r.
e)
z XX Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2020 r.
f)
z XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2020 r.
g)
z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r.
h)
z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.
Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz wybudowania w latach 2020-2030 kładki pieszo -rowerowej nad torami kolejowymi w Sokółce, łączącej ulice Kolejową i Warszawską z ulicami Nową i Marii Skłodowskiej – Curie oraz przedłużenia ulicy Nowej do ulicy Roski Małe i dalej do ulicy Zabrodzie i Białostockiej.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 r.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2020-2030.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
9.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sokółka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka
11.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokółka
12.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Rady Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” na lata 2020-2024.
13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
14.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sokółce na 2020 rok.
15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2020.
16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2020.
17.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2020.
18.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sokółce w 2019 roku.
20.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku.
21.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sokółce za 2019 rok.
22.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
23.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.
24.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2019 rok.
26.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
27.
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sokółka za 2019 rok.
28.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za 2019 r.
29.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka za 2019 rok.
30.
Sprawozdanie z realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017-2021” w 2019 roku.
31.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka za 2019 rok.
32.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez naszą gminę w 2019 roku.
33.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I i II półrocze 2019 roku.
34.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.