Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XV Sesja w dniu 27 maja 2020, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5. Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ).

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:09
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 22.04.2020 r.13:10
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.13:28
5.
Interpelacje radnych.13:32
6.
Zapytania i wnioski radnych.13:37
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.13:38
Załączniki
7.Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.269.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020.13:40
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.13:42
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22.04.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.13:43
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.13:44
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy”. 13:46
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.13:48
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.13:51
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy.13:52
Załączniki
15Głosowanie
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2020-2023”.13:54
18.
Informacje i sprawy różne.14:16
19.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.14:31
20.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.14:32
21.
Zamknięcie sesji.14:32