Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXVIII Sesja w dniu 30 listopada 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.12.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 27
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej:
Załączniki
na sesję listopad
a)
z wykonania przetargów,
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
XI.
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
Załączniki
llistopad2016
d)
z działalności Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
listopad
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok14:43
b)
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku
c)
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej15:00
d)
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Żernikach15:01
e)
udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości15:02
f)
zatwierdzenia taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Miasta i Gminy Kórnik, objętej zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012r., na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r15:04
g)
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017
h)
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku15:12
i)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201715:17
j)
wspólnej realizacji z Gminą Kostrzyn zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego15:18
k)
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Kórnik, Czołowo, Dachowa, Koninko, Radzewo, Szczytniki i Kamionki na terenie Miasta i Gminy Kórnik15:19
l)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki - ul. Miętowa15:20
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki - ul. św.Huberta15:22
n)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik15:23
o)
zaliczenia drogi relacji Żerniki-Robakowo do kategorii drogi gminnej15:23
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.