Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXVIII Sesja w dniu 22 maja 2020, godz. 09:00, w trybie zdalnym
BR-II.0002.28.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:32
2.
Przyjęcie protokołu z XIX, XX, XXI, XXII i XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Sesji Rady Miejskiej.09:32
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.12:21
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020rok - autopoprawka.12:42
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.12:47
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.12:48
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.12:49
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.12:50
9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.12:51
10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – system roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli na lata 2019-2021.12:52
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i określenie trybu zbycia przez Gminę Stalowa Wola udziału posiadanego w spółce pod nazwą „Fortaco JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Janowie Lubelskim.12:55
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości, podział na działki gruntu i zamianę –wzajemne przeniesienie praw do części nieruchomości ( dot. działki nr 1500/3, itd.).12:56
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 65/46, itd.).12:57
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. działki nr 786/1).12:57
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 1382/2).12:58
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek nr 195, 324/4, itd.).12:59
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działek nr 505/12, itd.).12:59
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).13:00
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.13:02
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej (dot. kwoty 38.463,50zł) - autopoprawka.13:13
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 31.714,48zł).13:14
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej (dot. kwoty 46.777,46zł).13:15
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:16
24.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.13:17
25.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok.13:19
26.
Sprawozdanie z realizacji Programu „Stalowowolska Duża Rodzina” za 2019rok.13:20
27.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2019.13:20
28.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Stalowa Wola.13:21
29.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2019.13:22
30.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2019..13:24
31.
Sprawozdanie wraz z raportem z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019.13:24
32.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2019.13:29
33.
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.13:31
34.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.14:46
35.
Sprawy różne.14:46
36.
Zamknięcie obrad Sesji. 14:46