Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXI Sesja w dniu 6 marca 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.14:45
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:41
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.14:42
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.15:05
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.15:06
6.
Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta Józefów.15:10
7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych.15:11
8.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych.15:11
9.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.15:12
10.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”.15:16
11.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.15:17
12.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.15:18
13.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”.15:19
14.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej.15:20
15.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera).15:20
16.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy Samorządowej.15:21
17.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei Bluesa.15:21
18.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.15:23
19.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.15:24
20.
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami.15:41
21.
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej – przygotowanie działek do sprzedaży (realizacja).15:41
22.
Protokół z kontroli rozliczenia inwestycji w ul. Wawerskiej.15:42
23.
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3a i 3b.15:43
24.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:47
25.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:25
26.
Wolne wnioski.16:26
27.
Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.16:26