Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XIX Sesja w dniu 28 maja 2020, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.
Przyjęcie porządku obrad.
5.
Kultura, sport i rekreacja w mieście.
Sprawozdanie Komisji Kultury,
Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji,
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
Dyskusja.
6.
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście.
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej,
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków Komunalnych w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi,
Dyskusja.
7.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019,
Dyskusja.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 281- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 280 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/546/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu miasta Rumi. Druk Nr 269 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Druk Nr 268 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – ETAP I. Druk Nr 267 - przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28.04.2011r. w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą. Druk Nr 266 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Rumi”. Druk Nr 270 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni celem podwyższenia kapitału zakładowego. Druk Nr 271 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Sadowej. Druk Nr 272 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (przy ul. Zielarskiej) Druk Nr 273 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, z zastosowaniem bonifikaty. ( przy ul. Różanej) Druk Nr 274 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Druk Nr 275 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi..
20.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Rumia udziałów i akcji Gminy Miejskiej Rumia w spółkach prawa handlowego. Druk Nr 276 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Druk Nr 277 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
22.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/63/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rumia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Druk Nr 278 z autopoprawką- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 279 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
23.a
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 282 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
24.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
25.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
26.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z działalności w okresie międzysesyjnym.
27.
Zapytania i interpelacje.
28.
Zakończenie obrad sesji.