Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XVIII Sesja w dniu 8 maja 2020, godz. 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.18.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok – planowane zamierzenia na lata 2020 – 2021
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego,Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Przyjęcie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
11.
Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
12.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
13.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
14.
Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022
a)
wystapienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zmiana uchwały Nr XLIV/382/1998 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zmiana uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 roku w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Wyrażenie zgody przez Miasto Tomaszów Lubelski na zawarcie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na założenie i prowadzenie przez Powiat Tomaszowski przedszkola specjalnego w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonych w budynku przy ul. Zamojskiej 19 w Tomaszowie Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Zmiana uchwały Nr XLV/410/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Określenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Uchwalenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelski w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
28.
Przekazanie środka trwałego w postaci odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania w ul. Reja w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
29.
Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
30.
Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Al. Sportowa w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
31.
Zmiana uchwały Nr XLIII/388/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
32.
Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
33.
Zbycie nieruchomości położonych pomiędzy ul. Piłsudskiego a Chocimską w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
34.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
35.
Zakończenie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski