Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 24 listopada 2016, godz. 14:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.KOKiS.0012.5.9.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:51
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2017.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Swarzędz przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu ( pow. ca 13 ha ).
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA C.
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D.
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2017.
5.
Finansowanie klubów sportowych z terenu miasta i gminy Swarzędz.15:00
6.
Działalność świetlic wiejskich i miejskich.
7.
Sprawy bieżące.15:12
8.
Zakończenie.