Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 23 listopada 2016, godz. 14:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.KŚiRW.0012.3.9.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.15:07
0
Omówienie materiałów sesyjnych.15:07
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Swarzędz przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu ( pow. ca 13 ha ).
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA C.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 2017.
0
Przegląd planów inwestycyjnych w sołectwach w budżecie na rok 2016 oraz w WPF-ie.15:14
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.