Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXII Sesja w dniu 14 kwietnia 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
EO.O.0002.22.2020JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
4.
Informacja Burmistrza dotycząca przyczyn braku odbioru odpadów niesegregowanych od mieszkańców Gminy Sokółka
5.
Inicjatywa Radnych związana ze zobowiązaniem Burmistrza Sokółki do przedstawienia Radnym Rady Miejskiej w okresie 2 tygodni uchwały dotyczącej zwolnień z grupy podatków od nieruchomości, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotów, które utraciły znaczną część swojego dochodu na skutek pandemii koronawirusa oraz związany z wnioskiem Radnych Klubu PiS oraz wnioskiem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej, z ewentualnym uwzględnieniem Tarczy Pomocowej dla Samorządów ze strony Rządu.
6.
Informacja Burmistrza dot. obecnej sytuacji firmy Agromech
7.
Informacja Burmistrza dot. zakupu MPO Sokółka przez firmę MPWiK w Sokółce
8.
Sprawy różne
9.
Zamknięcie sesji.