Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXVII Sesja w dniu 26 października 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 26
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
a)
informacja na temat oświadczeń majatkowych radnych oraz burmistrza.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej:
a)
z wykonania przetargów,
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
październik_2016
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d)
z działalności Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik,
b)
zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej,
d)
zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik,
e)
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok,
f)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2476P w Runowie,
g)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib,
h)
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od trasy S11,
i)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik,
j)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik
k)
zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie aglomeracji Kórnik.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.