Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja XXII Sesja w dniu 25 listopada 2020, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
SA.0002.9.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Goleszów.15:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:03
4.
Informacja dotycząca protokołu z XXI sesji Rady Gminy Goleszów.15:08
5.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.15:12
6.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.15:21
7.
Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.15:25
8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleszów za rok szkolny 2019/2020.15:36
9.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.15:38
10.
Podjęcie uchwał:15:38
1)
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.93.2020)15:40
2)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2020 rok (projekt nr SA.0006.94.2020)15:41
3)
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (projekt nr SA.0006.84.2020)16:11
4)
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt nr SA.0006.85.2020)16:16
5)
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (projekt nr SA.0006.86.2020)16:18
6)
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (projekt nr SA.0006.87.2020)16:19
7)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (projekt nr SA.0006.88.2020)16:23
8)
Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt nr SA.0006.89.2020)16:27
9)
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów na rok 2021 (projekt nr SA.0006.90.2020)16:30
10)
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (projekt nr SA.0006.91.2020)16:32
11)
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej oraz sołtysa sołectwa Puńców na kadencję 2019-2023 (projekt nr SA.0006.92.2020 - PROJEKT II)16:35
11.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.16:35
12.
Pytania w sprawach bieżących.16:40
13.
Wolne wnioski.16:44
14.
Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Goleszów.16:45