Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 20 października 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207 I p.
BRM.KOKiS.0012.5.8.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:09
2.
Omówienie materiałów sesyjnych
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz, w miejscowości Gortatowo i w miejscowości Jasin – ul. Przełajowa.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasiniu”.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.
3.
Promocja Miasta i Gminy.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wizyta w Przedszkolu „Miś Uszatek” w Swarzędzu, w tym zapoznanie się z działalnością placówki, sytuacja lokalowa, potrzebami.
6.
Zakończenie.