Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 19 października 2016, godz. 13:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207 I p.
BRM.KŚiRW.0012.3.8.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.14:08
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:08
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz, w miejscowości Gortatowo i w miejscowości Jasin – ul. Przełajowa.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasiniu”.
0
Program Ochrony Środowiska – stopień realizacji oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – plany na rok 2017.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.