Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXI Sesja w dniu 2 marca 2020, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.21.2020JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030.
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.
7.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2019r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
10.
Zamknięcie sesji.