Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja
VI Sesja w dniu 27 marca 2019, godz. 15:00, w w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.0002.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie VI sesji Rady Gminy Goleszów.15:02
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:03
4.
Wystąpienia zaproszonych gości.15:21
5.
Wręczenie nagród za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.15:28
6.
Informacja dotycząca protokołu z V sesji Rady Gminy Goleszów.15:29
7.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.15:33
8.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.15:37
9.
Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie z realizacji gminnych programów w 2018 roku:
9.1.
Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku;15:40
9.2.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów w 2018 roku;15:41
9.3.
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleszów na lata 2016 -2020;15:43
9.4.
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Goleszów na lata 2018 – 2020.15:44
10.
Podjęcie uchwał:
10.1.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2019 rok (projekt nr SA.0006.23.2019);15:58
10.2.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (projekt nr SA.0006.24.2019);16:00
10.3.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.10.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów” (projekt nr SA.0006.25.2019);16:02
10.4.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr SA.0006.22.2019);16:05
10.5.
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleszów w 2019 r. (projekt nr SA.0006.21.2019);16:08
10.6.
Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” (projekt nr SA.0006.17.2019);16:11
10.7.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.89.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów na rok 2019 (projekt nr SA.0006.18.2019);16:13
10.8.
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów (projekt nr SA.0006.19.2019);16:15
10.9.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (projekt nr SA.0006.20.2019);16:20
10.10.
Uchwała w sprawie w sprawie apelu o rewitalizację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn (projekt nr SA.0006.26.2019).16:23
10.11.
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.27.2019).16:25
10.12.
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.28.2019).16:29
11.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.16:30
12.
Pytania w sprawach bieżących.16:30
13.
Wolne wnioski.16:32
14.
Zamknięcie VI sesji Rady Gminy Goleszów.16:32