Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXVI Sesja w dniu 28 września 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1 - ratusz bniński
SE-BRM.0002.10.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przedstawienie przez przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej informacji dotyczącej wyboru radnego w wyborach uzupełniajacych do Rady MiG Kórnik w okręgu nr 14
4.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
5.
Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
6.
Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
7.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
wrzesien
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
sierpień wrzesien
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
d)
z działalności Komisji Bezpieczeństwa
9.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
10.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2022
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
c)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d)
przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
e)
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta Kórnika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania
f)
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
g)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
h)
zaliczenia drogi powiatowej nr 2481P relacji Kromolice – Jarosławiec na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy do kategorii dróg gminnych
i)
zaliczenia części drogi powiatowej nr 3773P relacji Trzebisławki-Kromolice na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2481P do drogi powiatowej nr 2476P do kategorii dróg gminnych
j)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec16:49
k)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń
l)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki
m)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik
n)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie, w Borówcu, gm. Kórnik
o)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w orębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik
p)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik
r)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą nr XXVI/295/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik
12.
Odpowiedzi na interpelacje.
a)
list Prezydenta Miasta Krakowa
14.
Zakończenie sesji.