Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XVII Sesja w dniu 27 lutego 2020, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście:
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi - wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Rumi,
Wystąpienie Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 251 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 252 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie w 2020 roku. Druk Nr 253 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Druk Nr 255 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Druk Nr 250 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Druk Nr 254 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
a)
12.a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 256 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
b)
12.b Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 257
13.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
14.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
15.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
16.
Zapytania i interpelacje.
17.
Zakończenie obrad sesji.