Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu w Oświęcimiu
XXVII Sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 16 grudnia 2020, godz. 12:00, w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem Covid-19 (...).
OBR.0002.27.2020

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
III
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
IV
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 9 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
V
Interpelacje i zapytania radnych.
VI
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok (projekt z dnia 9 listopada 2020 r.) – druk 243 wraz z autopoprawkami,
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
c)
odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)
dyskusja,
e)
wnoszenie ewentualnych poprawek i ich głosowanie,
f)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
3.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 252;
4.
zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 253;
5.
zmiany uchwały Nr XXVI/233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 254 po autopoprawce;
6.
zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych - druk 247;
7.
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021 - druk 248;
8.
przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim - druk 241;
9.
przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Oświęcimskim na lata 2021-2025 - druk 242;
10.
przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim - druk 246;
11.
zmiany uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 255;
12.
przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” - druk 249;
13.
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030” - druk 245;
14.
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 250;
15.
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 251.
VII
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII
Wnioski i oświadczenia radnych.
IX
Sprawy bieżące.
X
Zamknięcie sesji.