Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XIII Sesja w dniu 29 stycznia 2020, godz. 13:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:15
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r.13:15
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.13:44
5.
Interpelacje radnych.13:44
6.
Zapytania i wnioski radnych.13:45
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2020-2024”.13:45
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.13:45
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/58/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.13:46
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2019/2020.13:47
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.13:50
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2020”.13:50
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.13:51
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.13:52
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2020-2024.13:54
16.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2020 rok.13:54
Załączniki
16Głosowanie
17.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2020 rok.13:55
Załączniki
17Głosowanie
18.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2020 rok.13:56
Załączniki
18Głosowanie
19.
Informacje i sprawy różne.13:59
20.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.14:46
21.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.14:47
22.
Zamknięcie sesji.14:47