Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Wysoka / Radni
XIX Sesja w dniu 27 stycznia 2020, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.
RMiG.00021.19.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.14:23
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.14:23
4.
Wystąpienia gości zaproszonych wg. wcześniejszych ustaleń.14:57
5.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej - Projekt uchwały nr 1.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 2.15:00
7.
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - Projekt uchwały nr 3.15:03
8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6.12.2019 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Projekt uchwały nr 4.15:08
9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10.12.2019 r. dotycząca remontu drogi gminnej na odcinku Wysoka Mała – Pobórka Mała, Wysoczka - Projekt uchwały nr 5.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".15:12
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.15:16
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 6.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 7.
14.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 r.:15:47
a)
Komisji Budżetowo- Gospodarczej - Projekt uchwały nr 8,
b)
Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - Projekt uchwały nr 9,
c)
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Projekt uchwały nr 10,
d)
Komisji Rewizyjnej - Projekt uchwały nr 11.
15.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.15:49
16.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.16:09
17.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.16:11
18.
Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.16:12
20.
Interpelacje i zapytania radnych.16:24
21.
Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.16:35
22.
Wolne wnioski.17:13
24.
Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.17:28
25.
Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.17:30
26.
Zakończenie obrad i zamknięcie XIX sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.19:00