Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXI Sesja w dniu 30 grudnia 2019, godz. 15:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.21..2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.15:38
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.15:52
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.15:55
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.16:00
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów16:01
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.16:02
7.
Zamknięcie obrad Sesji.16:02