Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie / Radni-Sesja
XVI Sesja w dniu 30 grudnia 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XV sesji rady. (28.11.2019 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Druk nr 1/XVI/2019
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Druk nr 2/XVI/2019
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Druk nr 3/XVI/2019
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2020 -2026. Druk nr 4/XVI/2019
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 5/XVI/2019
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Druk nr 6/XVI/2019
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Druk nr 7/XVI/2019
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2019/2020. Druk nr 8/XVI/2019
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2020. Druk nr 9/XVI/2019
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Chojna. Druk nr 10/XVI/2019
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2020. Druk nr 11/XVI/2019
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2020 rok. Druk nr 12/XVI/2019
18.
Wolne wnioski i informacje.
19.
Zamknięcie obrad.