Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XVII Sesja w dniu 19 grudnia 2019, godz. 08:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.O.000.17.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z:
a)
z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2019 r.
b)
z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2019 r.
c)
z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2019 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2020 r.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2020-2030.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na rok 2019.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2030.
9.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
10.
Projekt uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz budowy wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi Nr 6 i Nr 57 w ciągu drogi krajowej Nr 19 w ul. Białostockiej w Sokółce.
11.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
12.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sokółka.
13.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani K. K. na działalność Burmistrza Sokółki.
14.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce
15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Sokółka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” obejmującego obszar gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra.
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
17.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana R. M. B. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
18.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani K. S. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
19.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana S.P. na działania Burmistrza Sokółki.
20.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego.
21.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.