Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXIV Sesja w dniu 27 lipca 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik w ratuszu bnińskim,ul. Rynek 1,
SE-BRM.0002.8.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:18
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:21
Załączniki
sesja lipiec
a)
z wykonania przetargów
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
lipiec
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
lipiec2016
5.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:36
6.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
b)
likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku”
c)
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 – 2021”.
d)
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
e)
wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Kórnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Konarskie gm. Kórnik
g)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w m. Prusinowo gm. Kórnik
h)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewko.
i)
nadania nazw ulic w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
j)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa.
k)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki i Robakowo.
l)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.
m)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
n)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/6, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Odpowiedzi na interpelacje.
Załączniki
d.buchalska.06.
9.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10.
Zakończenie sesji.16:58