Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XIX Sesja w dniu 16 grudnia 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.19.2019

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.09:34
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.10:28
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020roku.10:30
5.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2020rok .13:38
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok14:07
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola14:27
9.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok.14:42
10.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2019/2020.14:43
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.14:43
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I.14:44
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.14:44
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna” w Stalowej Woli.14:45
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I.14:47
16.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Stalowa Wola, których zarządcą jest Prezydent Miasta Stalowej Woli, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.14:56
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 2502R – ulice Dąbrowskiego w Stalowej Woli.14:59
18.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminów targowisk miejskich.15:00
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).15:01
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie binifikaty od ceny nieruchomości.15:02
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do realizacji projektu nr RPPK.08.03.00-18-0037/19 pn. „Rozwadowski Klub Seniora” oraz wniesienia wkładu własnego, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-034/19 regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.15:06
22.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022”.15:19
23.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
24.
Sprawy różne.
25.
Zamknięcie obrad Sesji.