Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
13 Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2019, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.13.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku. (punkty od 2 do 5 opiniują trzy Komisje)
3.
Projekt uchwały budżetowej miasta Stalowa Wola na 2020 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Opinia Komisji w sprawie wniosku Miejskiego Domu Kultury o użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Staszica 13B.
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (punkty 6-7 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej).
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęte są pod drogę powiatową nr 2502R – ulice Dąbrowskiego w Stalowej Woli (opiniują Komisje: Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej).
8.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminów targowisk miejskich (opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej). (punkty od 8 do 13 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola. (dot. ul. Hutniczej)
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli–Etap I.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola. (dot. ul. Granicznej)
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Graniczna” w Stalowej Woli.
13.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I.
14.
Zamknięcie obrad Komisji.