Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
12 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.4.12.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
3.
Projekt uchwały budżetowej miasta Stalowa Wola na 2020 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok.(opiniuje Komisja Rodziny)
Załączniki
GPPiRPA 2020
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do realizacji projektu nr RPPK.08.03.00-18-0037/19 pn. „Rozwadowski Klub Seniora” oraz wniesienia wkładu własnego, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-034/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. (opiniuje Komisja Rodziny)
7.
Zamknięcie obrad Komisji.