Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XV Sesja w dniu 12 grudnia 2019, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2020 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 190 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 191 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2020 rok,
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032,
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej,
-
Dyskusja,
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi.Druk Nr 191 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 190 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk Nr 199 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2020. Druk Nr 197 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2020 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 201– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego. Druk Nr 207– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 200– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 208 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 209 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/223/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/34/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Druk Nr 205 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów. Druk Nr 206 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi.
16.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
17.
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta:
Wystąpienie Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
Dyskusja.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. dla strefy 09 M w rejonie ul. Piłsudskiego. Druk Nr 192 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 192
19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/688/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Druk Nr 193 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 193
20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/445/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. Druk Nr 198 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „ Rumia- Bezpieczne Miasto” na rok 2020. Druk Nr 210 z autopoprawką– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. Druk Nr 211 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. Druk Nr 212 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Reja. Druk Nr 213 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Jeziornej. Druk Nr 214 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej kostką betonową, położonej w Rumi przy ul. Kosynierów. Druk Nr 215 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. Druk Nr 202 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. Druk Nr 203 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Rumia- Druk Nr 204 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
a)
29.a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/185/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.- Druk Nr 217 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
b)
29.b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/186/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 219 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
c)
29.c) Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi NR II/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej.Druk Nr 218 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2020. Druk Nr 216 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
31.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
32.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
33.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
34.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
35.
Zapytania i interpelacje.
36.
Zakończenie obrad sesji.