Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XIV Sesja w dniu 13 grudnia 2019, godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.14.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)
opinia: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)
dyskusja
f)
podjęcie uchwały
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 – 2028
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)
opinia: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
dyskusja
e)
podjęcie uchwały
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwała
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Wybór metody, ustalenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek Nr 54/2 i 179/1 położonych przy ul. Świętojurskiej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zakończenie obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski