Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXII Sesja w dniu 29 czerwca 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, ul. Rynek 1
SE-BRM.0002.6.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:18
2.
Wybór sekretarza obrad.13:18
3.
Podziękowania za udzieloną pomoc podczas ratowania ludzkiego życia.13:18
4.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:18
Załączniki
Protokół nr 21.
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym nt. Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu MiG Kórnik w roku szkolnym 2015/201613:18
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:32
Załączniki
sesja czerwiec
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
czerwiec 2016
b)
sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
czerwiec
d)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
7.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:19
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
b)
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2017.15:47
c)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
d)
uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik"
e)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik
f)
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą obszar obrębów: Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko.
g)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik
h)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy drogą ekspresową S11 a osiedlem Wzgórze Owocowe, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
i)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik
j)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 53/49 i 53/55, obręb Żerniki, gmina Kórnik
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
d.buchalska.06.
10.
Odpowiedzi na interpelacje.
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.
Zakończenie sesji.