Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
VII Sesja w dniu 1 marca 2019, godz. 14:30, w sali sesyjnej Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (bud. B)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad VII sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:42
3.
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.14:42
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:43
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:43
6.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu wojewódzkich dróg publicznych.14:54
7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu wojewódzkich dróg publicznych.14:56
8.
Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
9.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2019 r.14:57
10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Matejki (proj. dz. ew. 58/2 w obr. 38).14:58
11.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 82 i nr 86 w obr. 71.14:59
12.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym.15:00
13.
Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia”.15:01
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych położonych pomiędzy ulicami Dolną i Żabią w Józefowie.15:02
15.
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.15:02
16.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.15:03
17.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli zwolnień, umorzeń podatkowych oraz rozłożeń na raty w 2018 roku.15:12
18.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:20
19.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:45
20.
Wolne wnioski.16:17
21.
Zakończenie obrad VII sesji Rady Miasta Józefowa.16:17