Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XI Sesja w dniu 27 listopada 2019, godz. 13:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.13:17
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 30 października 2019 r.13:18
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.13:18
5.
Interpelacje radnych.13:34
6.
Zapytania i wnioski radnych.13:38
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019 – 2031.13:40
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.13:40
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/217/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.13:42
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.13:43
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.13:44
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.13:45
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta i gminy Łazy.13:47
Załączniki
13Głosowanie
14.
Informacje i sprawy różne.13:52
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.14:01
16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.14:02
17.
Zamknięcie sesji.14:02