Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
12 Posiedzenie w dniu 21 listopada 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.12.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu nr 27 przy ul. Popiełuszki 4 w Stalowej Woli. (punkty od 2 do 5 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej oraz Inicjatyw Gospodarczych)
Załączniki
Yacht Klub
3.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia KUL umowy użyczenia lokalu w Bibliotece Międzyuczelnianej
Załączniki
KUL
4.
Opinia Komisji w sprawie wydzielenia powierzchni na zainstalowanie wymiennika ciepła przez PEC Sp. zo.o.
5.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola akcji Spółki Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna.
6.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu Stowarzyszeniu „Uniwersyteckie Srebrne Lata”. (opiniują Komisje: Budżetu i Finansów oraz Inicjatyw Gospodarczych)
Załączniki
Srebrne Lata
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok (punkty od 7 do 16 opiniują Komisje: Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej)
8.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.
9.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi stalowowolskiemu.
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
11.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
12.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola.
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót „Zagospodarowanie terenu wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli „ wynikającej z umowy Nr ITP.-V.272.2.2017.DP z dnia 7 września 2017 roku.
14.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 63.546,43zł).
17.
Opinia Komisji w sprawie przekazania na rzecz Gminy cmentarza parafialnego.(punkty od 17 do 37 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
18.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026”
19.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola. (punkty od 13 do 31 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
20.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola. (autopoprawka)
21.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 712/9).
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 1957/8, itd.).
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 1657).
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 795/212, itd.)
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki Nr 313/14).
27.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych na rzecz dotychczasowych najemców.
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki nr 26/62).
29.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 287/17, 2743/80, itd.).
31.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 1218/2).
32.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 2/518).
33.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 383/8).
34.
Opinia Komisji w sprawie połączenia działek działki w obr. 3-Centrum.
Załączniki
3-Centrum
35.
Opinia Komisji w sprawie wykonania chodników przy ul. Spokojnej.
36.
Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy bądź ronda.
37.
Opinia Komisji w sprawie wniosku Wspólnoty Mieszkańców przy ul. Wolności 8.
38.
Zamknięcie obrad.