Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
9 Posiedzenie w dniu 20 listopada 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.4.11.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie pisma Zakładowej Organizacji OZZ „Fizjoterapia” w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 – opiniuje Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.
3.
Opinia Komisji w sprawie ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – opiniuje Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia i Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – opiniuje Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia i Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów – opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
6.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2018/2019 – opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
7.
Informacja na temat promocji Miasta przez Zespół Kolarski VOSTER.
8.
Zamknięcie obrad.