Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XIV Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 09:00, w sali 312 w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.14.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Składanie zapytań i interpelacji.
7.
Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
8.
Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
9.
Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
a)
Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
b)
Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Załączniki
9b. Informacja ODR
c)
Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową 1006C od Gminy Śliwice.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Zamknięcie sesji.