Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XVIII Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.18.2019

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołów z XV, XVI i XVII Sesji Rady Miejskiej.09:19
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok.09:28
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.09:29
5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stalowowolskiemu.09:30
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.09:31
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.09:32
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 712/9).09:33
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 1957/8, itd.).09:33
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 1657).09:34
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 795/212, itd.)09:34
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki Nr 313/14).09:35
13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych na rzecz dotychczasowych najemców.09:36
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki nr 26/62).09:36
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).09:37
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 287/17, 2743/80, itd.).09:41
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 1218/2).09:39
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 2/518).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 383/8).09:42
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 63.546,43zł).09:43
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.09:43
22.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stalowej Woli,09:45
23.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Stalowa Wola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026".09:46
24.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Stalowa Wola.11:36
25.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.11:50
26.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola (autopoprawka).11:52
27.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.11:52
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót „Zagospodarowanie terenu wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli „ wynikającej z umowy Nr ITP.-V.272.2.2017.DP z dnia 7 września 2017 roku.12:14
29.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.12:15
30.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli za bezzasadną.12:23
31.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.12:23
32.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów.12:24
33.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Stalowa Wola za rok szkolny 2018/2019.12:24
34.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.12:47
35.
Sprawy różne.12:50
36.
Zamknięcie obrad Sesji.12:51