Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XVII Sesja w dniu 27 stycznia 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, ul. Rynek1
SE-BRM.0002.1.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:39
2.
Wybór sekretarza obrad.13:39
3.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Kórniku.13:40
Załączniki
Protokól 16-ost
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:40
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.15:31
Załączniki
sesja styczen
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
styczen2016
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
styczen2016
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
styczeń 2016
d)
Sprawozdanie z 5-letniej działalności Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku
Załączniki
Podsumowanie_5_lat
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:24
a)
roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w roku 2015
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:15:58
a)
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
b)
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
c)
wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kórniku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kórnik
d)
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
e)
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
f)
regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert
g)
przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2014-2032.
h)
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Kórnik”
i)
zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Borówiec na lata 2009-2019
j)
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gądki na lata 2016-2026
k)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
l)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń.
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
n)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Gądkach, gmina Kórnik
o)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parkingów i zaplecza sportowo-rekreacyjnego przystanku kolejowego w Koninku, gmina Kórnik
p)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Pierzchnie, gmina Kórnik
r)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej "Kórnik" w Szczodrzykowie, gmina Kórnik
s)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki
t)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik
u)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Odpowiedzi na interpelacje.16:31
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:32
11.
Zakończenie sesji.16:32