Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KOKiS.0012.5.5.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego na ulicach Miasta Swarzędza.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Swarzędz ze stowarzyszenia pod nazwą Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn.”KAMELEON – zmieniam się” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2010 -2020.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie (pow. ca.7,5 ha).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Wizyta w Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, w tym zapoznanie się z działalnością placówki, sytuacją lokalową, potrzebami.
5.
Zakończenie.
6.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz".